Privacy statement

ANTZ – Terralab houdt zich bezig met de ontwikkeling van websites en applicatie en/of hosting en beheer diensten voor haar klanten. In die hoedanigheid verwerkt ANTZ – Terralab als verantwoordelijke persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten en andere contactpersonen, maar ook van personen die bij haar solliciteren. ANTZ – Terralab houdt zich daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy statement laat ANTZ – Terralab u weten welke gegevens door haar worden verwerkt, wanneer ANTZ – Terralab persoonsgegevens verwerkt, waarom en op welke wijze.

Verwerving van algemene informatie
Als u de website van ANTZ – Terralab bezoekt, wordt automatisch algemene informatie gedetecteerd. Deze informatie (serverlogbestanden) betreft informatie over het soort webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van uw internetdienstaanbieder etc. Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig om technische redenen voor de correcte levering van de inhoud van de gewenste pagina overeenkomstig het gebruik van het internet.
Anonieme informatie wordt door ANTZ – Terralab geëvalueerd, zodat ANTZ – Terralab de website en de technologie daarvoor kan verbeteren.

Cookies
Via haar website verwerkt ANTZ – Terralab tracking cookies.. Via uw browserinstellingen kunt u uw cookievoorkeuren beheren.

ANTZ – Terralab maakt gebruik van cookies op de website. Dit doet ANTZ – Terralab om haar website te analyseren en optimaal te laten functioneren.

Verwerken van persoonsgegevens
ANTZ – Terralab verwerkt de door (potentiële) klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van haar diensten, zoals de ontwikkeling van websites en applicatie en/of hosting en beheer diensten en bij een bezoek aan haar website. ANTZ – Terralab verzamelt ook gegevens wanneer u met haar in contact treedt over de mogelijkheden om gebruik te maken van haar diensten of wanneer u bij ANTZ – Terralab wilt solliciteren. Daarnaast verwerkt ANTZ – Terralab persoonsgegevens in opdracht van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken) als verwerker. ANTZ – Terralab heeft met al haar klanten hierover afspraken gemaakt conform de AVG. Hoe de klanten van ANTZ – Terralab omgaan met het verwerken van persoonsgegevens, kunt u lezen in de privacy statements van de klanten van ANTZ – Terralab.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
ANTZ – Terralab verzamelt contactgegevens van haar (potentiële) klanten, andere contactpersonen en sollicitanten. Van de klanten verzamelt ANTZ – Terralab naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ip adres en bankgegevens. Deze gegevens verzamelt ANTZ – Terralab, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Van potentiele klanten verzamelt ANTZ – Terralab naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld op basis van toestemming van de potentiële klant.

Beveiliging
ANTZ – Terralab doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. ANTZ – Terralab hanteert altijd een passend niveau van beveiliging en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. ANTZ – Terralab doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ANTZ – Terralab diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ANTZ – Terralab met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijnen
ANTZ – Terralab houdt zich aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaat ANTZ – Terralab alleen uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden.

Derde ontvangers
ANTZ – Terralab maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers. Daarbij is het mogelijk dat deze leveranciers ook toegang heeft tot de persoonsgegevens die door ANTZ – Terralab worden verzameld. Deze derde leveranciers zijn gevestigd in de EU en met deze derde leveranciers zijn afspraken gemaakt over een passend niveau van beveiliging.

Rechten betrokkenen
Als betrokkene kunt u uw gegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen. Bovendien heeft u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de wijze waarop uw gegevens door ANTZ – Terralab worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten sturen door telefonisch contact op te nemen met ANTZ – Terralab (06 – 24806910).

Indien u het idee heeft dat ANTZ – Terralab niet in overeenstemming handelt met de privacywetgeving, of heeft u vragen, dan hoort ANTZ – Terralab dit uiteraard graag. ANTZ – Terralab gaat er vanuit dat zij altijd gezamenlijk tot een oplossing met u komt. Mocht u hierover anders denken, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links
Voor uw gemak heeft ANTZ – Terralab op haar website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van haar klanten. ANTZ – Terralab maakt u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy statements van deze derde partijen, en niet die van ANTZ – Terralab, van toepassing zijn.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen
ANTZ – Terralab behoudt zich het recht voor deze privacy statement te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in haar diensten. Bij significante wijzigingen in de manier waarop ANTZ – Terralab met privacygevoelige informatie omgaat, zal ANTZ – Terralab er alles aan doen u op de hoogte te brengen. ANTZ – Terralab raadt u tevens aan regelmatig deze pagina te bekijken voor de meest recente versie van haar privacy statement.

Vragen over privacy statement
Als u vragen heeft en/of opmerkingen over dit privacy statement, neem dan contact op met 06 24806910 

28 december 2022
Dit is het Privacy Statement ANTZ – Terralab, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1505 EJ) Zaandam aan de Sluispad 5, Kvk 76935728